Clinical remission of a critically ill COVID-19 patient treated by human umbilical cord mesenchymal stem cells

Clinical remission of a critically ill COVID-19 patient treated by human umbilical cord mesenchymal stem cells Bing Liang1,#, Junhui Chen2,#, Tao Li3,#, Haiying Wu4,#, Wenjie Yang1,#, Yanjiao Li5, Jianchun Li1, Congtao Yu2, Fangang Nie1, Zhaoxia Ma5, Mingxi Yang1, Panrong Nie6, … Continue reading Clinical remission of a critically ill COVID-19 patient treated by human umbilical cord mesenchymal stem cells